Sersumin – Protecció de dades – Clàusula informativa per a proveïdors

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
  Entitat: SERSUMIN SL – NIF: B60673415
  Direcció postal: Ctra. de Roda, 63 baixos A – 08500 Vic – Barcelona
  Telèfon: 938863376
  Correu electrònic: rgpd@pulit.com
 2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
  A SERSUMIN SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió
  administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les persones de contacte.
  No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.
 3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?
  Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per complir
  amb les obligacions legals.
 4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
  Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
  • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats, així com de les
  persones de contacte.
  • Interès legítim del Responsable: Gestió d’enviaments de comunicacions electròniques comercials.
 5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
  Les dades es comunicaran als següents destinataris:
  • Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
  • Entitats financeres, amb la finalitat de realitzar els pagaments corresponents.
  • PULIT SA DE NETEJA I CONSERVACIÓ.
 6. Transferències de dades a tercers països.
  No estan previstes transferències de dades a tercers països.
 7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SERSUMIN SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o
  no.
  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades
  inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les
  finalitats per a què van ser recollides.
  En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas
  únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al
  tractament de les seves dades. En aquest cas, SERSUMIN SL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o
  l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat
  podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.
  Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense
  que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi
  obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció
  de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
 8. Com hem obtingut les seves dades?
  Les dades personals que tractem a SERSUMIN SL procedeixen de: El propi interessat.